Katechumenát a křest dospělých

Katechumenát a křest dospělých

Křest dospělého člověka je možný tehdy, jestliže uvěřil v Krista jako jediného plného zachránce člověka, poznal a přijal víru církve a vyznává ji a chce žít ve společenství katolické církve a respektovat její učení víry i morálky. Dospělý člověk má za normálních okolností přijmout v jedné slavnosti takzvané iniciační svátosti, tedy být pokřtěn, biřmován a přijmout eucharistii. Příprava na křest probíhá v několika etapách: po seznámení s obsahem křesťanské víry a základním obrácení, chce-li adept skutečně směřovat ke křtu a jeví známky víry i postupného obrácení, může být přijat do katechumenátu. To znamená, že se seznámil s vírou natolik, že může udělat zodpovědné rozhodnutí k jejímu plnému přijetí. V katechumenátu pokračuje příprava na křest. Když je zřejmé, že katechumenova víra je natolik úplná a zralá, že může být podkladem pro křest, je katechumen přijat mezi bezprostřední čekatele křtu. Během několika týdnů pak celá příprava na křest skončí udělením svátostí. Délka přípravy na křest je různá, musí respektovat postupné rozvíjení víry člověka. Těžko může být kratší než půl roku, zpravidla trvá jeden až jeden a půl roku. Výjimkou je samozřejmě uvedení do křesťanského života člověka, který se nachází v blízkém nebezpečí smrti nebo existence mimořádných okolností, které brání žadateli, aby nejprve prošel všemi stupni katechumenátu. Je dobré, když dospělého adepta provází na jeho cestě ke křtu někdo, kdo mu je oporou a kdo mu bude oporou v cestě víry i po křtu. Takový člověk – je-li sám pokřtěným a biřmovaným katolíkem, žijícím z víry – může být křtěncem vybrán za kmotra. Je důležité, aby se při přípravě na křest včas zjistilo, zda adept křtu buď žije v platném církevním sňatku, nebo zda žije ve svazku, který může být po křtu církevně zplatněn.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se přípravy na křest nebo otázek víry, či Katechismu neváhejte kontaktovat kněze!