Restaurátorské práce

Restaurátorské práce

Restaurátorské práce

V kláštereckém kostele probíhají restaurátorské práce soustavně od roku 2004 – za přispění Ministerstva kultury, Pardubického kraje, obce Klášterec nad Orlicí i samotných farníků a občanů Klášterce.

Nejprve proběhla generální oprava varhan. První etapa (restaurování nástrojové části) proběhla v letech 2004–2008, kdy byly 29. 6. varhany opět posvěceny panem farářem P. Sikorou. Druhá etapa (restaurování varhanní skříně a povrchová úprava) proběhla v letech 2008–2009. Práce probíhaly ve spolupráci s diecézním organologem a Státní památkovou péčí. Součástí oprav bylo vrácení varhan do původního stavu tak, jak je koncipoval stavitel. Celkové náklady na opravu byly cca 1 350 000 Kč.

V následujících dvou letech proběhly po etapách restaurátorské práce na oltáři sv. Jana Nepomuckého (2008–2011). Ten byl v havarijním stavu. Socha sv. Víta se vlastní vahou rozpadla. Spoje byly rozevřené. Místy byly ulámány díly a špičky řezeb, některé chyběly. Celkové náklady byly asi 700 000 Kč.

V letech 2009–2014 proběhlo po etapách restaurování hlavního oltáře. V roce 2009 byl proveden základní průzkum, v roce 2010 byl oltář rozebrán. Všechny díly byly insekticidně ošetřeny a díly postupně petrifikovány a osazovány na repasovanou nosnou konstrukci. Práce dále probíhaly na etapy a zakončeny byly v září 2013 osazením dvojice velkých akantových řezeb a dvojice protějškových andělu z bočních branek. V roce 2014 se uskutečnilo restaurování kamenné menzy oltáře opět ve spolupráci s NPÚ Pardubice. Celkové náklady na restaurování byly kolem 1 100 000 Kč.

V roce 2012 došlo také k restaurování obrazu Piety v presbytáři.

Od července 2014 probíhá restaurování bočního oltáře Panny Marie, které bylo z velké části dokončeno na přelomu let 2017-18. Zbývá dokončit sochy na stranách oltáře.

V červenci 2018 začalo restaurování bočního oltáře sv. Anny, který byl rozebrán a z části odvezen do ateliéru. Od roku 2020 je opět postupně sestavován. V roce 2021 byly instalovány sloupy oltářní konstrukce s nově vyřezanými hlavicemi a dokončeno restaurování soch sv. Josefa a sv. Jáchyma.

Průběžně také probíhá preventivní ošetření proti dřevokaznému hmyzu – zásahy dozorují pracovníci památkové péče – zajišťují farníci, finančně nejvíce přispěla rodina Mitvalských.

Uspořené finance z beneficí a od dobrovolných dárců začínají vidět dno pokladničky. Pokud se podaří získat další přízeň Ministerstva kultury České republiky a Pardubického kraje, bude se s opravami pokračovat. Pro tento způsob záchrany mobiliáře je potřeba mít finanční základ, který tvoří vždy minimálně 10% pro danou dotaci. Všechny etapy byly ve statisícových položkách a tedy se na účtu prohnal vítr a je třeba mít zásobu.

V roce 2014 také přidělil Pardubický kraj prostředky pro zahájení přípravných projekčních a průzkumových prací pro další práce na obnově kostela. Na základě výsledků toho průzkumu žádá farnost o podporu z Programu záchrany architektonického dědictví, který by tyto opravy pomáhal financovat. Jejich předmětem má být zejména oprava krovu kostela, který je z poloviny gotický a z poloviny raně barokní, což představuje v rámci regionu naprostou raritu, a oprava střešního pláště. Stávající krytina (dřevěný štípaný šindel) je vlivem klimatických podmínek značně vytrávená a při postupných opravách konstrukce krovu dojde k její celkové výměně. V konstrukci historického krovu jsou lokální poruchy, největším problémem je poškození vazných trámů stropu, kde je nutné počítat s jejich částečným protézováním a v některých případech i kompletní výměnou. Dále je plánováno provést opravu fasády a odvodnění celé stavby. Práce na opravě střechy byly zahájeny v roce 2014 celkovou výměnou všech klempířských prvků (okapů) s nákladem 704 000 Kč. I zde je nutná významná finanční spoluúčast farnosti, proto jsme vděčni za všechny příspěvky!

Od 8. 10. do 11. 12. 2015 proběhla další etapa generální opravy farního kostela v Klášterci. Tentokrát šlo o přípravné práce, které na několik příštích let (cca 8–10) změní podobu interiéru našeho kostela. V lodi kostela vyrostly podpěrné sloupy a strop je z pohledové strany zakryt geotextilií, která má chránit interiér před padající omítkou a prachem během prací na půdě v příštích letech. Na severní straně byl ve střeše vybudován pracovní otvor, kterým budou probíhat veškeré další práce v následujících etapách. Do roku 2020 byly vyměněny okapy, opraven krov nad presbytářem, položena nová střešní krytina v této části kostela a také nová sanktusová věžička. Byl také instalován nový hromosvod. V roce 2021 proběhla obnova krovu a střechy (výměna šindele) nad kostelní lodí. V roce 2022 by měla být vyměněna střecha nad kůrem a renovována velká zvonová věž.

V letech 2016 – 2021 proběhla rekonstrukce přízemí fary, byla provedena hydroizolace, renovovány podlahy, stěny a stropy, nově instalovány rozvody elektřiny, vody a kanalizace a zavedeno vytápění tepelným čerpadlem. Rekonstrukce byla částečně kryta sponzorským darem a dokončena z prostředků farnosti.

Pokud chcete na restaurátorské práce přispět, můžete tak učinit převodem na účet farnosti s příslušnou poznámkou pro příjemce nebo osobně u paní Jany Břízové – [email protected], mobilní telefon 739 762 069. Děkujeme za pochopení a všem dobrodincům za modlitby, přidanou ruku k dílu a finanční dary na pokrytí spoluúčasti farnosti na poskytnutých dotacích.