Modlitby

Modlitby

Modlitby

Na této stránce dáváme k dispozici texty modliteb, které jsou nějakým způsobem svázány s farností v Klášterci a které se zde modlíme.

Modlitba ministrantů po svatém přijímání

Jsi u mě, můj Ježíši, děkuji Ti za to. Vidíš do mého srdce, vidíš tedy, jak Tě mám rád. Jenom, prosím Tě, u mě zůstaň a pomáhej mi, abych byl hodný, abych Tě nikdy neztratil. Buď také s mým tatínkem a maminkou a s mými sourozenci, ať se máme všichni hodně rádi a pomoz nám, abychom se jednou všichni sešli v nebi u Tebe. Dej se také poznat všem dětem a všem lidem, kteří o tobě nic neví, neznají Tě a nemohou tě proto milovat. Dej nám, prosím Tě, svaté kněze, aby nás mohli o Tobě učit a přinášet na oltáři svatou oběť. Žehnej svatému otci a všem kněžím. Potěš také všechny smutné děti, které nemají tatínka a maminku, nebo jsou nemocné. Dej celému světu mír a pokoj a vezmi si k sobě duše, které trpí v očistci, aby Tě už konečně uviděly a mohly být šťastné. Dej, abych se uměl radovat z prospěchu svých bližních a přijaté urážky dovedl odpouštět.

Po svatém přijímání

Duše Kristova, posvěť mne, Tělo Kristovo uzdrav mne, Krvi Kristova napoj mne, vodo z boku Kristova obmyj mne, umučení Kristovo, síliž mne, Ježíši dobrý, vyslyš mne, ve své rány ukryj mne, odloučit nedej od sebe, úkladu zlého uchraň mne, v hodině smrti navštiv mne, přijíti k sobě přikaž mně, na nebi věčně ať chválím Tě, na věky věkův amen.

Ó Božský Spasiteli, prosím Tě pro lásku Tvého Nejsvětějšího Srdce, sešli Ducha svatého a vyvol mnoho chlapců za kněze podle vzoru Tvého Nejsvětějšího Srdce. Ty, které jsi vyvolil, zachovej v nevinnosti a ctnosti a dej jim odvahu a sílu, aby překonali všechny překážky, aby Tvoji věřící nebyli zbaveni svatých svátostí a nepřišli do nebezpečí, že budou pro nebe ztraceni. Ó Ježíši, vyslyš nás! Neposkvrněná Panno Maria, vypros nám mnoho svatých kněží, kteří by všude pomáhali rozšiřovat Tvou čest.

Ejhle, před tváří Tvou, dobrý a nejsladší Ježíši, na kolena padám a s největší ducha vroucností prosím Tě a zapřísahám, abys vštípil srdci mému živou víru, naději a lásku i pravou lítost nad hříchy s nezlomnou vůlí je napraviti, když hlubokým pohnutím a bolestí jsa dojat, o Tvých pěti ranách v hloubi duše rozjímám a na mysli uvažuji, co již prorok David o Tobě, dobrý Ježíši, předpověděl: Probodli ruce mé i nohy mé; sčítati mohou všechny kosti mé. Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Bohu Otci…

Za pana faráře po mši svaté

Ježíši, jenž jako dobrý Pastýř dlíš mezi námi v Nejsvětější Svátosti, sešli ze svatostánku přebohaté paprsky své milosti na našeho duchovního Otce. Dej mu všechny ony milosti, jež jsou potřebné k jeho i k našemu posvěcení. Posiluj o, aby věrně bděl nad stádem svým, nad nímž ho Duch svatý ustanovil. Žehnej mu, když v modlitbě pozvedá k Tobě srdce své, žehnej mu, když zvěstuje nám Tvé svaté slovo, žehnej mu, když v kněžském úřadě svém pracuje pro spásu nesmrtelných duší. Učiň ho podle Srdce svého pastýřem, který žije jen pro svůj svatý úřad, abychom až přijdeš soudit pastýře i stáda, byli korunou a radostí jeho. On pak, aby dosáhl nevadnoucí koruny života věčného. Amen.

Pozdrav Nejsvětější Svátosti Oltářní

Pochválená a pozdravená budiž Nejsvětější Svátost Oltářní.
Pochválená a pozdravená budiž Nejsvětější Svátost Oltářní.
Pochválená a pozdravená budiž Nejsvětější Svátost Oltářní.
Svaté a neposkvrněné Početí Nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie.
Sláva Bohu Otci i Synu a Duchu svatému, jakož byla na počátku, tak budiž nyní i vždycky, až na věky věkův. Amen.

Návštěva Svátostného Krista – modlitba na mříži u vchodu do kostela v Klášterci

Ježíši Kriste, Vykupiteli mé duše, zachránce světa! Ty zde přebýváš ve Svatostánku. Věřím v Tebe, doufám v Tebe, miluji Tě. Shlédni na mou nedostatečnost, na můj uchvátaný život, na mou slabost, na mou vinu. Ty přece všechno víš, Ty mne vidíš. Před Tvým zrakem se neskryji. Před Tebou nemám být nač pyšný. Chci být pokorný. Lituji ze srdce všech hříchů. Pozvedni mě jako ztraceného syna, jako neužitečného služebníka. Neopouštěj mě! Se svými silami bych byl rychle v koncích. Ty mi můžeš pomoci, protože můžeš všechno. Dopřej mi, abych s Tvou pomocí žil tak, jak Ty si přeješ.

Modlitba za farnost v Klášterci nad Orlicí

Všemohoucí věčný Bože, Ty k nám v každé době posíláš Ty, kteří nás svým příkladem vedou za Tebou; Ty jsi v uplynulém století daroval naší klášterecké farnosti pana faráře Františka Halíka, který nám byl příkladem pravé zbožnosti, projevující se živou vírou, silnou nadějí a nevýslovnou láskou k Svatostánku a posvátné liturgii, a také Andulku Tomanovou, Chudobku Ježíškovu, která nazývala Tvého Syna v Eucharistii Bílým Králem a obětovala svá mnohá utrpení za náš národ, naše kněze a mládež. Děkujeme Ti za tento jejich příklad, děkujeme Ti také za všechny zdejší známé i neznámé patrony a ochránce a na jejich společnou přímluvu Tě prosíme: Buď stále v naší farnosti přítomen a ochraňuj ji před nástrahami satana; dej, ať má vždy obětavého a svatého kněze, který jí bude dobrým pastýřem a povede ji za Tebou. Nám všem pak dej pravou jednotu, věrnost Trojjedinému Bohu, skutečnou lásku a úctu k eucharistickému Kristu a k jeho svaté Matce a Matce naší, Panně Marii, jakož i poslušnost a oddanost Svatému Otci. Zachovej nám v Klášterci dědictví otců – svatou víru a zbožnost. Věřícím dej vytrvalost, probuď vlažné a obrať nevěřící, abychom všichni jednou dosáhli života věčného ve Tvém království. O to Tě prosíme skrze Tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Modlitba za naši Královéhradeckou diecézi – jubileum 2014

Trojjediný Bože, děkujeme ti za naši diecézi, která je již 350 let živým společenstvím křesťanů a v jednotě se Svatým otcem spoluutváří tajemné Tělo Kristovo. Duchu Svatý, strážce naší katedrály, na přímluvu Panny Marie nám daruj rodiny, které žijí podle vzoru Rodiny Svaté, kněze, kteří se jako Ježíš obětují pro svěřený lid, nová povolání, jimž tento rok zvlášť zasvěcujeme. Odpusť nám všechny naše hříchy a rozmnož v nás své dary v době příští. Přijď, Duchu Svatý, obnov a posvěť svůj lid v královéhradecké diecézi! Amen.

Modlitba za Národní eucharistický kongres 2015

Bože, náš nebeský otče, děkujeme Ti, že s námi uzavíráš z lásky smlouvu novou, věčnou, nejsvětější, když nám Kristus na oltáři dává Svoje Tělo a Krev. Uč nás tuto smlouvu slavit, milovat a zachovávat. Požehnej, ať náš Národní eucharistický kongres obnoví v nás ctnosti víry, lásky, naděje a sílu k jednotě a vzájemnosti, aby společenství Církve neslo světu radostnou zvěst. Na přímluvu Matky Boží ať s novou a hlubší úctou přijímáme Tělo a Krev Tvého jediného Syna, který s Tebou v Duchu Svatém věčně žije a kraluje. Amen.
Otče náš… Zdrávas Maria…

Za kněze

Nejmilejší Ježíši, příteli kněží, posílej všem kněžím denně sedmero darů Ducha Svatého, aby byli všechno všem v životě i ve smrti. Uděl jim trpělivost s maličkými, soucitu s nemocnými, pokory u chudiny, odvahy proti nepřátelům Tvé svaté Církve. Učiň je neúnavnými při vyučování, ochotnými k udílení svátostí pokání, štědrými při rozdávání svatého Přijímání. Učiň je hroznými peklu a všem jeho spojencům, zato však posly míru pro všechny lidi dobré vůle. Kam se ubírají, tam je provázej Tvé svaté požehnání, kde prodlévají, tam zavítej tvůj svatý mír, komu žehnají, ten buď i tebou. Bože, požehnán. Učiň je apoštoly, učiň je světci. Amen.

Ó, Pane Ježíši, rozmnož počet svatých kněží Tvé církve.

Modlitba za kněze pro suché dny a kněžskou sobotu

Dobrotivý Spasiteli, který jsi ve své vševědoucnosti předvídal, jak osudný nedostatek kněží zastihne naši dobu a naši vlast, pro bolesti duševní, které jsi trpěl na kříži, když jsi zvolal "žízním", dej, aby duše, jež jsi povolal ke své svaté službě, slyšely Tvůj hlas. Uděl jim síly, aby překonali všechny překážky stavějící se jim do cesty. Nedej, aby zlý duch nebo svět je oloupil o drahý poklad jejich svatého povolání. A andělé těchto vyvolených duší, proste za ně ustavičně u Boha. Napomínejte je laskavě a důtklivě, aby následovali Božího hlasu. Nejsvětější Panno Maria, Ty ses stala svou účastí na utrpení Spasitelově spoluvykupitelkou nesmrtelných duší. Vypros nám mnoho svatých kněží.

A Ty, svatá Anno, která jsi své milé dítko již v nejútlejším věku Bohu v chrámě obětovala, vypros rodičům těch, kteří jsou vyvoleni k Tvé službě, aby s ochotným a vděčným srdcem přinesli svou oběť. Amen.

Ke sv. Josefu

Josefe svatý, při nás stůj, národ náš, farnost, každého z nás opatruj. Sešli nám z nebe požehnání, ať nás všeho zlého chrání. Ať se láska, svornost množí, bychom žili v lásce Boží. Ve ctnosti vždy prospívali, do nebe se pak dostali. Tak dnes k Tobě voláme, za ochranu žádáme. Přijmi klíče našich domů, odvrať od nás všechnu pohromu. Budiž strážcem všeho statku, nedej místa nedostatku. Uč nás Boha milovati, hříchu se vždy varovati. Bychom žili zde na světě, jako Ježíš, Josef, Maria v Nazaretě. Amen.

Ke sv. Antonínovi

Když ve světě tolik hoře a v duši smutek mám, můj svatý Antoníčku, k tobě se utíkám. Ty vracíš, co kdo ztratil, ty vracíš duši klid. Ty vracíš víru v duši, ty umíš potěšit. Kdo ztratil svoje zdraví, navrať mu zdraví zas. Kdo ztratil víru v Boha, navrať mu víry jas. Je málo lásky v lidu, že málo víry jen, ó vrať mu je zas v duši a bude spokojen. A celý svět-li chorý i drahý národ náš, pros, svatý Antoníčku, u Boha tam za nás. Můj svatý Antoníčku, Ježíška v loktech máš, jim vracíš, co kdo ztratil a ne něm vyžebráš.

Vzývání Ducha svatého

Přijď, Duchu svatý, se svými milostmi a dary do srdcí našich a do srdcí všech lidí, obnov tvář země a dej světu mír a pokoj pro nejdražší Krev a Rány Pána našeho Ježíše Krista. Ježíši, Maria, Josefe, miluji vás, zachraňte duše našich rodin! Ježíši, Maria, Josefe, miluji vás, zachraňte duše našich farností! Ježíši, Maria, Josefe, miluji vás, zachraňte duše celého světa!

Exorcismus

Ejhle Kříž Páně, prchejte moci pekelné! Zvítězil lev z pokolení Judova, kořen Davidův. Aleluja.

Po večerní modlitbě Anděl Páně

Ježíši, Ty všechny duše tolik miluješ. Prosím Tě a zapřísahám pro smrtelný zápas Tvého Nejsvětějšího Srdce a pro bolesti Tvé Nejsvětější Matky, očisť svou Krví všechny hříšníky celého světa, kteří nyní bojují svůj poslední boj a ještě dneska zemřou. Božské Srdce, které jsi vytrpělo smrtelnou úzkost, smiluj se nad umírajícími dnešního dne i noci. Amen.

Pro děti

Duchu svatý, při mně stůj, k dobrému veď rozum můj. Maria Matičko moje, já chci býti dítko Tvoje, vezmi si mně pod ochranu, ať se do nebe dostanu. Maria chraň, Maria braň, Maria pomáhej, Maria žehnej nám! Andělíčku můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku, opatruj ji ve dne v noci, od škody a od zlé moci, duši, tělo opatruj, andělíčku strážce můj.

K tvým jeslím, Kriste, spěchám rád, má prosba k Tobě vane: bych za Tě mohl v oběť dát, co’s Ty dal za mě, Pane! Své srdce jsi mi v oběť dal, můj sladký Spasiteli, bych též Tě s láskou miloval a dal Ti život celý. Dnes za tu milost jedině bych Tebe vroucně prosil, bych v každé žití hodině Tě ve svém srdci nosil.

Ó Bože, celou tuto noc, zas chránila mě Tvoje moc. Buď za to ctěn a veleben! A prosím Tě i tento den, Ty dobrý svatý Otče můj, mne hříchů, smrti ochraňuj. Myšlenky, slova skutky své chci obětovat ke cti Tvé. Anděle Boží, strážce můj, při mně též stůj, mě opatruj! Maria, Matko jediná, přimluv se za mne u Syna, jehož ať chválí každý hlas, jak nyní, tak po všechen čas. Amen.

Otče náš…, Věřím v Boha…, Zdrávas Královno…

Můj Ježíšku zlatý tam v nebeské říši, kéž andílci moji modlitbu mou slyší. Ať maminku chrání a tatínka sílí, a vlast naši brání Tvoji andílci bílí. Ať hodné má děti a pokoj zde svatý – modlitbu mou splň mi, můj Ježíšku zlatý!

Před křížovou cestou

Pane Ježíši, chci v duchu kráčet za Tebou Tvým životem a zvlášť za Tvou velikou poslušností k Bohu a lásku k nám, jak jsi ji ukázal na křížové cestě a na Kalvárii. Dej mi požehnání na cestu, abych se alespoň něčemu naučil z každého zastavení Tvé hrdinné oběti a posilni mou vůli, abych Tě alespoň v něčem následovat. Pane Ježíši, tuto křížovou cestu dnes obětuji za všechny kněze.

Po křížové cestě

Pane Ježíši, provázel jsem Tě v duchu na cestě křížové. I já bych chtěl být Šimonem, který Ti pomáhal nést kříž, a Veronikou, jež stírala pot ze Tvé tváře. Pomáhej mi, abych to dokázal. A až já půjdu cestou křížovou, připomeň mi, že nejsem nikdy sám, že Ty jsi stále ochoten mi pomáhat. Rozpínáš ruce, abys mne objal, skláníš hlavu, abys mně políbil, otvíráš Srdce, abys nechal na mne vylít pramen své lásky. Děkuji Ti za to. Pro své utrpení, žehnej svatému Otci, všem kardinálům, všem biskupům a kněžím, všem řeholníkům a řeholnicím. Žehnej všem státníkům a všem, kteří řídí osudy národů. Žehnej rodičům, sourozencům, přátelům, dobrodincům, učitelům, lékařům, všem nemocným, trpícím, všem, kteří dnes zemřou. Dej milost hříšníkům, nevěrcům a odpadlíkům. Žehnej naší mládeži. Žehnej všem, kterým dnes hrozí nebezpečí. Vyslyš volání duší v očistci. A ještě jedna prosba: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Novéna důvěry k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Ó Pane Ježíši Kriste, Tvému Nejsvětějšímu Srdci svěřuji tento úmysl: (zde řekni svůj úmysl). Shlédni jen na mne a pak ať vládne Tvé Nejsvětější Srdce. Kéž rozhodne Tvé Nejsvětější Srdce… Počítám s ním… Důvěřuji mu… Vrhám se k nohám Jeho milosrdenství… Pane Ježíši! Neopustíš mne v nesnázích. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, důvěřuji v Tebe. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, věřím ve Tvou lásku ke mně. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, přijď Tvé království. Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo, modlil jsem se už o mnoho důkazů Tvé přízně a zakusil Tvou pomoc, děkuji Ti za to. Nyní Tě opět snažně prosím, vezmi můj úmysl a vlož jej do Svého Nejsvětějšího Srdce. Když jej věčný otec uvidí pokrytý drahocennou krví, ničeho neodepře. Pak už to nebude má prosba, ale Tvá. Ó Ježíši, ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo, v Tebe skládám svou naději. Nedej mi nikdy zahynouti. Amen.

Svatý Michaeli archanděli…
Pomni, ó nejdobrotivější Panno Maria…

Modlitby za kněze

Zde je možno stáhnout modlitební příručku "Proste Pána žně", kterou uspořádal P. Dr. Čeněk Tomíško.

Modlitby za český národ u mariánských sloupů

této příručky čerpáme při prvopátečních celonočních adoracích modlitby a litanie za náš národ.