Kronika a proběhlé události v Klášterci

Kronika a proběhlé události v Klášterci

Proběhlé události a farní kronika

Území dnešní klášterecké farnosti bylo původně součástí farnosti Žamberk. V roce 1757 zde byla zřízena lokálie, která byla roku 1850 povýšena na farnost. Farní budova v současné podobě pochází z roku 1844. Celkově je ale starší.

Na tuto stránku bychom chtěli postupně doplňovat informace o dějinách farnosti, podle farní kroniky. Zatím jsou zde události posledních let. Události jsou zapisovány chronologicky, počínaje těmi nejnovějšími.


V sobotu 31. 12. 2022 zemřel ve věku 95 let emeritní papež Benedikt XVI. Narodil se v Marktl am Inn 16. 4. 1927, byl jedním z největších teologů církve a jeho spisy formovaly i mnoho zdejších farníků. Papežem byl zvolen 19. 4. 2005. V roce 2009 navštívil Českou republiku (Praha, Brno a Stará Boleslav). Jeho pontifikát skončil 28. 2. 2013 ve 20 h rezignací ohlášenou 11. 2. 2013. Šlo o první resignaci papeže po 600 letech. 5. 1. 2023 byl pohřben v kryptě baziliky sv. Petra v Římě.


* V pátek 2. 12. a v sobotu 3. 12. 2022 proběhla v Klášterci adventní duchovní obnova s P. Matúšem Marcinem. Více informací na plakátku. V jejím průběhu byla také představena kniha o P. Filipu M. Ant. Stajnerovi "Dneska by to šlo…"


* Tradiční "malé" setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové proběhlo v Klášterci v sobotu 12. 11. Hlavním hostem a celebrantem mše svaté byl P. František Mráz, vikář v Jilemnici a moderátor přípravného řízení budoucího beatifikačního procesu. Následovala pobožnost na hřbitově a beseda na faře.  • Na konci srpna jsme se s vděčností rozloučili s dosavaním duchovním správcem P. Jaroslavem Kolbabou, kterého od 1. září ho vystřídal P. Jakub Brabenec. Otci Jaroslavovi děkujeme za vše, co pro farnost vykonal, a otci Jakubovi vyprošujeme dary Ducha svatého při vedení naší farnosti.

 


V neděli 21. 8. 2022 navštívil Klášterec Indický misionář působící v Africe P. Anthony Saji VC. Sloužil mši svatou a vedl krátkou duchovní obnovu s adorací a přímluvnými modlitbami. Program setkání je na plakátku. K dispozici je též videozáznam.


* Na konci června 2022 byly na faře instalovány nové vstupní dveře.


Hlavním hostem letošního setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové byl P. Irenej Ciutti z Hrachovište na Slovensku. Zúčastnil se také náš pan farář P. Jaroslav Kolbaba, P. František Mráz, P. Ján Jakab a dominikánský kněz z Žiliny. Na odpolední požehnání zde byl také P. Jan Barborka. Odpolední program probíhal na dvoře u fary, který byl v průběhu května vyklizen, opatřen štěrkem a částeně vybetonován.


* Do mariánského měsíce května jsme vstoupili v neděli 1. 5. 2022 slavnostním procesím s milostnou soškou Panny Marie Klášterecké. Byla nesena v průvodu ze hřbitovní kaple do kostela na mariánský oltář. Průběh tohoto procesí byl inspirován zápisem ve farní kronice od P. Kočího z roku 1916, kdy se toto procesí konalo jako prosba za mír a konec světové války.


* Na svátek Svaté Rodiny 26. 12. 2021 byla naše farnost zasvěcena sv. Josefovi. Zároveň byla na boční oltář českých patronů instalována soška pražského Jezulátka. Celou slavnost doprovodily děti zpěvem koled v rámci obvyklého vánočního koledování, které letos nacvičovala Anežka Flekrová.


O slavnosti Ježíše Krista Krále v neděli 21. 11. 2021 udělil diecézní biskup Mons. Jan Vokál svátost biřmování jedenácti biřmovancům.


* Během podzimu 2021 byla dokončena rekonstrukce dolních místností na faře a zavedeno vytápění tepelným čerpadlem. Na kostele došlo k opravě krovu a výměně šindelové střechy nad lodí kostela. Na bočním oltáři sv. Anny byla dokončena oprava soch sv. Josefa a sv. Jáchyma.


Podzimní "malé" setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové vedl P. Bohuslav Stařík z Opatovic nad Labem.


* Letní hudebně duchovní tábor proběhl o prázdninách 2021 v bývalé škole v Pastvinách.


Hlavní setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové proběhlo v redukované podobě – pouze v kostele se mší svatou a katechezí. Hlavním hostem byl P. Zdeněk Novák z Hradce Králové a odpolední katechezi měl náš pan farář.


Na první sobotu měsíce května (1. 5.) byl povolán na věčnost P. Filip M. Ant. Stajner, spirituál Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové, který se svým utrpením i činnsoti velice zasloužil také o naši farnost. O týden později byl pohřben v Poděbradech po zádušní mši svaté v tradičním ritu v bazilice Panny Marie ve Staré Boleslavi.


* Od září 2020 začaly opět narůstat počty nakažených koranavirem, což vedlo na začátku října k novému vyhlášení nouzového stavu, zákazu zpěvu v kostele a od 12. 10. k omezení počtu účastníků bohoslužeb na 10, resp. na 6 a tím k opětovnému zrušení bohoslužeb s účastí lidu. Opět je zaveden duchovní servis v pátek a neděli (adorace, sv. přijímání, v pátek i svátost smíření). Součástí byl též kuriózní zákaz zpěvu při bohoslužbách, které byly doprovázeny pouze varhanní hudbou. Bohoslužby opět probíhaly od slavnosti Ježíše Krista Krále. Na jaře 2021 došlo k dalším omezením, ale pouze bylo omezeno procentuální zaplnění míst v kostele a k úplnému přerušení bohoslužebného provozu už nedošlo.


Tradiční hudebně-duchovní tábor proběhl od 16. 8. 2020 v Trstěnicích u Litomyšle.


Od 1. 8. 2020 má farnost nového duchovního správce. Je jím P. Mgr. Jaroslav Kolbaba, dosavadní kaplan v Novém Městě nad Metují. Kromě Klášterce, Kunvaldu a Českých Petrovic spravuje také farnost Rokytnice v Orlických horách. Otec Mirosław byl přeložen do České Skalice.


V neděli 26. 7. 2020 byla po dvou letech rekonstrukce znovu otevřena k bohoslužbám kaple sv. Anny na Čiháku. Mši svatou sloužil vikář P. Josef Roušar, jelikož náš pan farář se ten den loučil s farností a odchází na nové působiště.


Na konci června 2020 oficiálně skončilo přípravné řízení budoucího beatifikačního procesu Anny Bohuslavy Tomanové. Otec biskup neoficiálně vyzval P. Fąse, P. Mráze a Mgr. Nagyovou k pokračování ve vyšetřování.


* Z důvodu platnosti církevních opatření omezujících shormažďování více osob mimo bohoslužeb se v roce 2020 nekonalo obvyklé setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové. Výročí její stigmatizace jsme si ve farnosti připomněli mší svatou v sobotu 13. 6. v 10 h. Celebrantem byl pan farář P. Mirosław Piotr Fąs MSF. Po mši svaté následovala pobožnost na hřbitově a neformální setkání na faře.


30. 4. 2020 zemřel baron Parish, jehož rod držel v minulosti patronát i nad kláštereckým kostelem.


* Z iniciativy pana faráře byl do kostela pořízen nový obraz Božího Milosrdenství. Od svátku Božího Milosrdenství 2020 je vystaven k veřejné úctě v kostele a o poutní slavnosti jej pan farář požehnal.


Na konci března 2020 shořel památný javor u kostela během kácení, které prováděla obec. Před tím ze stromu nechala sejmout památkovou ochranu. Podle legendy byl tento památný strom místem mučednické smrti místních řeholníků cyriaků a 30. září 1932 stál v cestě rozšíření požáru rychty na kostel. Stalo se tak krátce po smrti P. Františka Morávka a záchrana kostela se připisovala jeho přímluvě.


V roce 2020 se celý svět potýká s epidemií nového koranaviru, který je sice smrtelný jen asi pro 1% nakažených, ale snadno se šíří a velké množství nakažených zahlcuje zdravotnický systém. V České republice s první případy objevily na začátku března. V průběhu března byl vyhlášen nouzový stav a všeobecná karanténa, v jejímž důsledku došlo také k faktickému zákazu bohoslužeb s účastí lidu. Místo nich byl pouze duchovní servis v neděli – adorace, sv. přijímání a svátost smíření. Opatření začala být uvolňována od května. Při všech bohoslužbách platí zvýšená hygienická opatření – tj. povinné roušky, desinfekce rukou u vchodu do kostela, dvoumetrové rozestupy mezi jednotlivci (rodinami) v lavici i u mřížky a v Kunvaldu a Českých Petrovicích během této doby také slavení mší svatých u hlavního oltáře, jak již je v Klášterci obvyklé. Nedělní promluvy jsou zveřejňovány na internetu a nástěnce v kostele.

Zde nabízíme k rozjímání nedělní liturgické texty a kázání našeho pana faráře.


* Dne 27. 2. 2020 zemřel P. Josef Krajíček, horlivý kněz a zpovědník, bývalý farář v Brandýse nad Orlicí. V březnu 2012 vedl v Klášterci mši svatou při prvním setkání přátel Aničky Tomanové, během nějž došlo k založení Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové.


* Dne 20. 8. 2019 přijal sestru smrt velký příznivec naší farnosti, P. Michal František Pometlo OFM. Na stránkách františkánské rodiny je k dispozici jeho životopispartefotografie z pohřbu i video s jeho požehnáním. Přikládáme též odkaz na Zpravodaj pražské arcidiecéze z června 2012 s úvodníkem bratra Michala, který v něm vzpomíná na Klášterec a pana faráře Františka Halíka. Podobná vzpomínka je mu věnována v Paměti národa. Jsme vděčni Pánu za vše, čím bratr Michal naši farnost obohatil!


Setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové v roce 2019 připadlo na sobotu 8. června. Hlavním hostem byl emeritní opat strahovský, J. M. Michael Josef Pojezdný OPraem. Kromě tématu rodina jsme se při něm věnovali i osobnosti a odkazu pana profesora Vodrážky, takže i hudební doprovod byl letos zajištěn nahrávkami jeho varhanní hry.


V úterý Svatého týdne, dne 16. 4. 2019 zemřel náš pan varhaník prof. Jaroslav Vodrážka. Poslední rozloučení se konalo ve středu 24. 4. ve 14 h v Klášterci a ve čtvrtek 25. 4. ve 12:30 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově. Parte je ke stažení zde.


* Bojujeme proti Istambulské úmluvě modlitbou, postem, peticí…


Doporučujeme vaší pozornosti nově vyšlou knihu Apologetická abeceda dějin katolické církve. Tato odborná publikace je fakticky dílem PhDr. Radomíra Malého, jenž si vzal za základ a inspiraci spis Apologetická abeceda P. Konráda Kubeše SJ z doby krátce po 2. světové válce. Jde o snahu očistit dějiny katolické církve od nánosů lži a pomluv a rozlišení pravdy od mýtů a výmyslů, byť nevyzní vždycky ve prospěch katolíků. Knihu vydalo nakladatelství Sypták a v Matici cyrilometodějské ji lze zakoupit za 448 Kč.


* Od února 2019 zahajujeme modlitby za pokoj a požehnání pro naši poutní farnost, pro našeho kněze a naše rodiny. Modlíme se korunku k Božímu milosrdenství – každý, kdo se přihlásí, nebo celá rodina, vždy jeden konkrétní den v týdnu, který vám vyhovuje. Tato aktivita navazuje na dosavadní modlitební řetěz rodin probíhající již od roku 2014. Velkou oporou nám je růženec Aničky Tomanové, který vždy na týden putuje po jednotlivých rodinách. Važme si toho daru, že ho máme. Více informací u Mgr. Nagyové nebo Stáni Brůnové.


* Nově přinášíme odkaz na dvoudílný filmový dokument AVE MARIA! věnovaný působení Panny marie v našem životě. Filmy s duchovní tématikou společnosti Orfilm jsou nyní nově na samostatné stránce.


* Na konci listopadu začala oprava střechy a krovu nad presbytářem. Má probíhat celou zimu.


* Tradiční "malé" setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové proběhlo v Klášterci v sobotu 10. 11. 2018. Mši svatou v 10 h v kláštereckém kostele celebroval P. Jaroslav Kolbaba, účastnili se též P. František Mráz a P. Milan Matfiak. Po mši svaté následovala pobožnost na hřbitově a od 13:30 v kině v Jablonném nad Orlicí premiéra dvojfilmu AVE MARIA!, který je věnován Panně Marii a jejím zjevením.


* Tradiční hudební vzpomínka na P. Františka Chaloupku proběhla letos v neděli 4. 11. 2018.


O prázdninách proběhl tradiční hudební tábor dětí, tentokrát v Pastvinách. Vedla ho Jana Kalousová. Zúčastnili se i mladí dospělí. Na závěr dne 29. 7. zazpívaly děti při nedělní bohoslužbě. Některé další neduchovní skladby pak byly provedeny po mši svaté na hřbitově před kostelem.

Stejný repertoár byl proveden na pouti za národ a rodiny u Pražského Jezulátka v Praze dne 15. 9. Celebrantem byl P. Jaroslav Kolbaba. Poté jsme navštívili hrob sv. Ludmily na Pražském hradě a arcibiskupský palác, kde proběhlo v arcibiskupské kapli zasvěcení Panně Marii.


* Během léta 2018 navštívilo farnost několik kněží a poutnických skupin převážně ze Slovenska, mimo jiné P. Irenej Ciutti, P. Ľudovít Grabriš, P. Peter Mášik a P. Luis Fernando Rodrigues z Venezuely – poslední dva jmenovaní byli hlavními hosty červnového setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové, P. Dominik Ettler, poutníci z Lendaku a další. V červenci navštívili Klášterec poutníci do Slavkovic, kteří zde přespali v rodinách.


* Žijeme v době, kdy různí jedinci i skupiny snaží útočit a zpochybňovat nezměnitelnou, Bohem stvořenou identitu muže a ženy, i jejich jedinečný, trvalý vztah v manželství, otevřený přirozeně plození dětí. V naší zemi se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy. Je třeba, abychom se my katolíci a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili. Proto vzadu v kostele byla umístěna petice, kterou farníci podepisovali. Tímto vykonáváme svůj křesťanský úkol, udělat všechno proti zlu. Podle toho, co řekl pan farář v kázání – jenom spolu můžeme porazit zlo. Nemůžeme ke zlu mlčet!


* O Vánocích nacvičil dětský sbor Vodrážkovu dětskou mši, na varhany doprovázela Lenka Vlasatá. Provedení se konalo 26. 12. 2017 v Klášterci. O dva dny později byla tato mše provedena u Pražského Jezulátka v Praze při mši svaté za nenarozené děti. Obsazení bylo stejné, mši svatou celebroval otec biskup Karel Herbst SDB.


* Tradiční podzimní "malé" setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové proběhlo v Klášterci v sobotu 11. 11. 2017. Začalo v 10 h mší svatou v kláštereckém kostele, kterou celebroval P. Antonín Bachan z Hluku. Po mši svaté následovalo neformální setkání a beseda s občerstvením na faře.


* V sobotu 16. 9. 2017 proběhla farní pouť k Pražskému Jezulátku za mír ve světě a také návštěva hrobu sv. Ludmily, kde jsme prosili za naše děti a vnoučata. Pouť jsme zakončili zasvěcením se Panně Marii v kapli sv. Anny v konventu bratří minoritů u staroměstského kostela sv. Jakuba, který jsme si také prohlédli. Na pouť jsme se připravili modlitbou novény. Program pouti je na plakátku a v naší fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z této pouti.


Hlavním hostem setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové v červnu 2017 byl arcibiskup Jan Paweł Lenga, emeritní biskup z Karagandy v Kazachstánu, nyní žijící v Polsku. Přivezl ho náš pan farář a zůstal i do následujícího dne, kdy slavil v Klášterci poutní mši svatou. Byl nadšen zdejším duchovním životem. Odpolední program v sokolovně doprovázely děti pod vedením Jany Kalousové. Plakátek je ke stažení zde.


* Vřele doporučujeme k přečtení prázdninovou přílohu 15. čísla časopisu Res Claritatis Monitor (ročník 2017), která obsahuje přednášku prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinála Roberta Saraha s názvem "Summorum pontificum - pramen budoucnosti" a také Mezinárodní deklaraci o duchovní hudbě s názvem "Cantate Domino". Oba články jsou navýsost aktuální. Celý časopis je dostupný on-line zde.


* Na 29. březen 2017 připadá 60. výročí úmrtí Anny Bohuslavy Tomanové. Toto výročí jsme si v Klášterci připomněli v sobotu 25. 3. 2017 mší svatou v 10 h v kostele v Klášterci. Po skončení byla pobožnost na hřbitově a katecheze, kterou vedl náš pan farář.


Dne 2. 2. 2017 zemřel P. Stanislav Stařík SDB (na obrázku), bratr tety Marie. Poslední rozloučení se konalo v sobotu 11. 2. 2017 v Přibyslavi. Parte ke stažení zde.


* Od 19. 11. 2016 probíhá každou sudou sobotu na faře v Klášterci katecheze pro všechny. Společně poznáváme učení církve a naší katolickou víru. Začátek v 17 h.


* Čtyři významní kardinálové poslali papeži tzv. dubia, v nichž podle kanonického práva žádají jednoznačné potvrzení platnosti učení církve o nerozlučitelnosti manželstvíZamyšlení nad exhortací Amoris laetitia napsal také biskup Athanasius Schneider, který nedávno navštívil naši farnost.


V sobotu 17. 9. 2016 navštívil Klášterec biskup Athanasius Schneider z Astany v Kazachstánu. Po mši svaté v mimořádné formě římského ritu následovala přednáška o liturgii a nové evangelizaci a beseda s účastníky v místní sokolovně. Přinášíme článek z této události. K dispozici jsou též fotografie a videa.


Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kardinál Robert Sarah v rozhovoru pro týdeník Famille chrétienne řekl, je potřeba vykonat na poli liturgie určité obrácení. Kardinál Sarah navrhuje, abychom obrácení vnímali doslovně. Je potřeba angažovat do něho i naše tělo, aby vyjadřovalo zaměření liturgie k Bohu. K tomu může nejlépe sloužit obrácení celého shromáždění věřících a kněze jediným směrem. Nejde totiž o to, zda kněz stojí k věřícím zády či čelem, nýbrž o to, aby se všichni obraceli společně ve směru absidy, která symbolizuje Východ, totiž Boha. Kardinál Sarah zdůrazňuje, že takto sloužená liturgie je ve shodě s literou a duchem koncilu. „Jako prefekt Kongregace pro bohoslužbu chci připomenout, že sloužení liturgie „ad orientem“ je dovolené v rubrikách misálu, které precizují, kdy se má celebrant obracet směrem k lidu. Není tedy potřeba žádných povolení k tomu, aby se liturgie sloužila směrem k Bohu,“ řekl kardinál Sarah. Připomněl, že už v minulém roce oficiálně vybídl kněze a věřící, aby se alespoň při některých částech liturgie, jako je akt pokání, Gloria nebo eucharistická modlitba, všichni společně obraceli k východu. Tuto informaci přineslo Rádio Vatikán dne 28. 5. 2016. Celý článek si lze přečíst zde.

Ve stejném duchu promluvil kardinál Sarah, po papeži Františkovi nejvyšší katolická autorita v oblasti liturgie, také při svém projevu na konferenci o liturgii v Londýně. Vyzývá, aby se od adventu 2016 v katolických chrámech slavila mše svatá ve společné orientaci kněze i lidu směrem k východu a Eucharistie přijímala vkleče.

Celé problematice se více věnujeme na stránce Liturgie.


* Na podzim 2016 ve farnosti uděloval otec biskup Jan Vokál svátost biřmování.


* Tradiční hudebně duchovní tábor proběhl v roce 2016 opět v Jeníkově u Hlinska.


* V červnu 2016 zemřel pan Klement Lehký (*1924) z Pastvin, velký dobrodinec farnosti a sboru. Pohřben je v Pastvinách.


* Hlavním hostem setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové v roce 2016 byl minorita P. Bogdan Sikora. Odpolední program doprovodil chrámový sbor.


* Od roku 2016 se konají každý první pátek v měsíci celonoční adorace Nejsvětější Svátosti oltářní. V pátek po mši svaté se modlíme během výstavu modlitby za národ určené k pobožnostem u mariánských sloupů za odčinění křivdy jeho stržení na Staroměstském náměstí v Praze. Poté následují litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a požehnání. Monstrance je vystavena až do 7 h v sobotu ráno. Rodiny se střídají po hodinách ve službě. Úmysl těchto adorací je posvěcení a záchrana farnosti, obce, vlasti a světa před válkou, zničením, hříchem a odpadem od Boha.


* Začal Svatý rok milosrdenství, kdy lze získat plnomocné odpustky.


 

Nakladatelství Flétna vydalo v prosinci 2015 sborník promluv, fotografií i vzpomínek z putování relikvie neporušeného srdce sv. Jana Maria Vianneye po českých a moravských diecézích v září 2014. Zakoupit ho lze za 195 Kč na faře v Klášterci nebo přímo v nakladatelství Flétna, Říčky 101, 562 01 Ústí nad Orlicí, [email protected], tel: 736 681 735.


* Malé setkání přátek Anny Bohuslavy Tomanové na podzim 2015 (7. 11.) vedl P. Ján Jakab se slovenské farnosti Kechnec. Při besedě na faře nám vyprávěl příběh, jak mu během kázání rozkvetl zázračně v ruce kvítek.


V pondělí 5. 10. začala další etapa generální opravy farního kostela v Klášterci. Tentokrát šlo o práce, které na několik příštích let (cca 8–10) změní podobu interiéru našeho kostela. V letošním roce v lodi kostela vyrostly podpěrné sloupy a strop byl z pohledové strany zakryt geotextilií, která má chránit interiér před padající omítkou a prachem během prací na půdě v příštích. Na severní straně byl ve střeše vybudován pracovní otvor, kterým budou probíhat veškeré další práce v následujících etapách. Jejich smyslem má být generální oprava krovu a střešního pláště. Opravy probíhají díky podpoře z Programu záchrany architektonického dědictví. Další informace jsou k dispozici na samostatné stránce.

Děkujeme za pochopení a všem dobrodincům za modlitby, přidanou ruku k dílu a finanční dary na pokrytí spoluúčasti farnosti na poskytnutých dotacích.


V sobotu 19. 9. 2015 proběhla v Klášterci duchovní obnova s P. Willibaldem Zenkertem ORC z Fatimy, která byla přípravou na Národní eucharistický kongres. Podrobnosti jsou uvedeny na plakátku. Přinášíme reportáž.


* Hlavním hostem setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové v červnu 2015 byl P. Vojtěch Novák z Rakovníka. Jelikož se opravovala sokolovna, probíhal odpolední program na místním hřišti. Doprovázely ho svým zpěvem děti naší farnosti, které na varhany doprovázela Marta Entlerová ze Znojma. Odpoledne proběhla ještě druhá mše svatá v tradičním římském ritu, kterou celebroval P. Jaroslav Jirásek z Hronova. Doprovázeli jsme ji chorálním ordináriem – Missa mundi a k propriu improvizoval pan profesor Vodrážka.


V sobotu 21. 2. 2015 zemřel v ranních hodinách P. Emil Stecker ze Slovenska, který se v minulých dobách velmi zasloužil o shromažďování podkladů pro budoucí beatifikační proces Anny Bohuslavy Tomanové. Zemřel v 87. roce svého věku a ve 41. roce svého kněžského života. Poslední rozloučení se konalo ve středu 25. 2. 2015 v Nitře. V 15 hodin proběhl pohřeb na Městském hřbitově, od 16 h pak zádušní mše sv. v kostele sv. Ladislava (Piaristická ul.). Pohřebním obřadům předsedal Mons. Viliam Judák, nitrianský biskup. Za Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové se ho zúčastnil P. František Mráz a Mgr. Simona Nagyová. Pamatujme na otce Emila ve svých modlitbách!


* V roce 2015 proběhl v naší zemi Národní eucharistický kongres. V sekci modliteb je uvedena modlitba za požehnaný průběh tohoto kongresu, kterou jsme se modlili při každé mši svaté.


* V sobotu 8. 11. 2014 byl premiérován filmový dokument Chudobka Bílého Krále společnosti Orfilm, na němž se podílelo Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové. Tento film je volně k dispozici na internetu.


* Ve dnech 12. – 23. září 2014 navštívila naši vlast relikvie – neporušené srdce sv. Faráře arského. Naší farnosti se dostalo mimořádné pocty, že tato relikvie, zapůjčená přímo z Arsu, zavítala i do Klášterce. Stalo se tak v pátek 19. a v sobotu 20. září. Součástí této návštěvy byla i duchovní obnova pro mládež o hledání povolání a celonoční adorace za kněze a duchovní povolání. Organizátorem putování relikvie bylo Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové. Plakátek je ke stažení zde.

Program celého putování byl následující: 13. 9. Želiv, 14. 9. Hradec Králové a Rokole, 15. 9. Plzeň, 16. 9. České Budějovice a večer Tábor-Klokoty, 17. 9. Liberec, 18. 9. Brno, 19. 9. Koclířov u Svitav, odpoledne Klášterec, 20. 9. Klášterec, 21. 9.Olomouc, 22. 9. Ostrava a 23. 9. Praha.

Plakátek celého putování je ke stažení zde, popis celé cesty je též na stránkách Tiskového střediska České biskupské konference. Putování relikvie a sv. Faráři arskému se věnoval také náš otec biskup ve svém zářijovém dopise mladým.

Zastavení relikvie v Klášterci popisuje rozsáhlejší reportáž s odkazy na fotogalerie, zpřístupnili jsme též zvukový záznam přednášek. V prosinci 2015 vydalo nakladatelství Flétna sborník promluv, fotografií i vzpomínek. Zakoupit ho lze za 195 Kč na faře v Klášterci nebo přímo v nakladatelství.


* Letošní farní hudebně duchovní tábor proběhl na faře ve Slivici u Milína. Program byl klasický, děti v jeho rámci navštívili též poutní místo Maková hora a závěrečné vystoupení proběhlo o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v bazilice na Svaté Hoře u Příbrami. Na varhany doprovázel tamější regenschori Mikoláš Troup a Stáňa Brůnová. Přijel i pan profesor Vodrážka, který měl pak krátký improvizační koncert.

V září děti s týmž repertoárem navštívily na víkend farnost Stará Turá na Slovensku, odkud pochází naši slovenští přátelé, Marcel Fecko a další. Mši svatou sloužil tamní kněz P. Daniel Vachan. Později v této farnosti po prosbě k Bohu o znamení shořel z nevysvětlitelných příčin obětní stůl v kostele.


* Hlavním hostem setkání přátel Anny bohuslavy Tomanové v roce 2014 byl premonstrátský opat z Teplé, J. M. Zdeněk kníže Lobkowicz OPraem. Odpoledního programu se zúčastnil též P. Jaroslav Konečný, který měl v kostele koncert duchovní hudby spojený s katechezí o kněžství a své cestě k němu. Pan profesor ho doprovázel varhanní improvizací. Na závěrečné požehnání přijel otec biskup Mons. Jan Vokál, který poté s námi společně poseděl na faře.


* V květnu 2014 navštívil farnost P. Irenej Ciutti. Slavil mši svatou v kostele. Po jejím skončení následovala půlhodina varhanní improvizace, při níž se třídal pan profesor s katedrálním varhaníkem z Prahy Josefem Kšicou.


 V roce 2014 vyšla nová životopisná kniha o Aničce Tomanové "Chudobka z Orlických hor". Byla představena na setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové, které se konalo v sobotu 21. 6. 2014 v Klášterci. Knihu můžete sehnat v Klášterci na faře, v knihkupectvích v regionu, ve většině katolických knihkupectvích (včetně Karmelitánského) či přímo u vydavatele – nakladatelství Flétna. Doporučená prodejní cena je 225 Kč. Plakátek ze setkání je ke stažení zde.

* V září 2015 byla tato kniha vydána i ve slovenštině pod názvem "Sedmokráska z Orlických hôr". Vydána byla v nakladatelství Zaex a koupit ji lze např. zde.


* V postní době 2014 proběhla farní pouť k Pražskému Jezulátku. Vedl ji náš pan farář. Po mši svaté jsme navštívili P. Michala Františka Pometla OFM v klášteře Františkánů u Panny Marie Sněžné.


* Tradiční hudebně duchovní tábor letos proběhl v roce 2013 v Jeníkově u Hlinska. Náš pan farář tam přijel odsloužit mši svatou na slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

O Vánocích 2013 pak děti zpívaly pod vedením Jany Brůnové dětskou vánoční mši pana profesora Vodrážky, kterou pan profesor sám doprovázel. S dětmi účinkovali též jejich rodiče. Kromě Klášterce se v únoru následujícího roku tato mše zpívala také koncertně ve Světlé nad Sázavou.


* Na začátku září 2013 se nastěhoval do farnosti prof. Jaroslav Vodrážka. Pan profesor se zapojil do života farnosti jako další varhaník, hrává zejména o nedělích po svatém přijímání, kdy krásu setkání s Pánem tlumočí do varhanní hry. Na konci mše svaté pak improvizuje. Stáňa Brůnová s panem profesorem cca jednou měsíčně dojíždí do Prahy, kde hraje v pražské katedrále varhanní půlhodinku. Na dušičky jej v Pastvinách navštívil jeho bývalý žák P. Jaroslav Konečný. V kláštereckém kostele sloužil mši svatou.


Ve středu 19. 6. 2013 ve 13 h zemřela naše farní teta Marie Staříková. Završila tak svůj bohatý život věnovaný službě druhým, především v naší farnosti, kde obětavě 58 let sloužila jako katechetka a farní hospodyně a hlavně svou modlitbou a v posledních letech také utrpením, které obětovala za farníky, kněze a duše v očistci. Naposledy jsme se s ní rozloučili při mši svaté sloužené naším otcem biskupem Janem v sobotu 29. 6. 2013, kdy jsme děkovali Bohu za dar jejího plodného života. Pohřbena byla téhož dne odpoledne v Přibyslavi, nedaleko hrobu pana faráře P. Františka Halíka. Pamatujme na ni ve svých modlitbách! Na našich stránkách jí je věnovaná speciální stránka, shromažďujeme další podklady. Úmrtní oznámení je ke stažení zde.


* Setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové v roce 2013 se jako hlavní host zúčastnil královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Ten cestou zpět navštívil spolu s naším panem farářem v Žamberku v bytě MUDr. Jaromíra Pokáleného tetu Marii Staříkovou. Po krátké návštěvě konstatoval její velikou lásku k církvi.


* Ve středu 3. 4. 2013, ve velikonočním oktávu proběhla ve farnosti biskupská vizitace. Otci biskupovi se u nás líbilo. Poseděl s námi na faře do pozdějších večerních hodin.


* V postní době 2013 byly spuštěny farní webové stránky.


* Ve dnech 15. – 17. 3. 2013 proběhla ve farnosti postní duchovní obnova.


* V červnu 2012 proběhlo první velké setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové. Hlavním celebrantem mše svaté byl žamberský vikář P. Oldřich Kučera. Následovala pobožnost na hřbitově a odpolední duchovní program v sokolovně.


* V květnu 2012 byl ve farním kostele v Klášterci vrácen liturgický prostor do původního stavu se slavením mše svaté u hlavního oltáře. Farnost se nadechla novým duchovním životem. Více zde.


* V březnu 2012 proběhlo setkání u hrobu Aničky Tomanové. Součástí byla mše svatá v kostele, kterou slavil P. Josef Krajíček. Během tohoto setkání došlo k založení Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové, které následně schválil i otec biskup Mons. Jan Vokál


* O Vánocích poprvé zazněla „Klášterecká koleda“, kterou napsala (text) místní učitelka Ludmila Kodytková, hudbu složil varhaník Petr Vlasatý. V následujících letech je zpívána vždy před půlnoční, od roku 2017 v lehce pozměněné podobě s dopsanými party pro orchestr.


* V roce 2011 pokračuje restaurování hlavního oltáře. V průběhu roku se na něj vrátil oltářní obraz Panny Marie.


* V září 2011 zemřel někdejší dirigent chrámového sboru pan Vilém Majvald. Pohřben byl 17. 9. v Lukavici u Žamberka.


* Od letošního roku se modlíme po pátečních bohoslužbách za uzdravení P. Filipa M. Ant. Stajnera. V rámci tohoto modlitebního setkání nám P. Stajner posílá svá kázání. Modlitby zakončujeme latinským zpěvem Salve Regina, který jsme se za tím účelem naučili. Každoročně jej navštěvujeme s chrámovým sborem a zpíváme mu při mši svaté u jeho lůžka Rybovu Českou mši vánoční.


* V roce 2010 probíhá rekonstrukce hlavního oltáře (boční oltář sv. Jana Nepomuckého byl dokončen loni). Na konci roku byl na oltáři pouze svatostánek a oltářní obraz Nejsvětější Trojice, ostatní části jsou v restaurátorské dílně, případně vyvěšeny na zdech kostela v presbytáři (rozviliny), aby nepodléhaly vlivům změn klimatu. Byly pořízeny nové dveře mezi prostorem pod zvony a kůrem.


* V roce 2010 proběhlo ve farnosti biřmování, které uděloval biskup Mons. Josef Kajnek.


* V roce 2009 probíhá restaurování varhanní skříně.


* Od 1. 8. 2008 došlo ke změně duchovní správy. P. Stanisław Sikora, který farnost spravoval od roku 2005, byl přeložen do Hostinného a novým duchovním správcem farnosti se stal P. Morosław Piotr Fąs MSF, dosavadní administrátor v Holohlavech.


* Na slavnost sv. Petra a Pavla roku 2008 byly slavnostně požehnány panem farářem Sikorou opravené varhany. Opravu prováděl varhanář Červenka z Jakubovic u Lanškrouna.