Ministranti

Ministranti

Služba ministranta má nezastupitelné místo ve formaci budoucích kněží. Proto by měl každý chlapec po určitou dobu přisluhovat u oltáře, aby mohl poznat krásu liturgie zblízka a byl připraven, pokud si ho Pán povolá, aby se mu zcela odevzdal pro vznešenou službu oltáře v kněžském povolání.

Všichni chlapci jsou tedy zváni k ministrování. Pro slavnostní bohoslužby je zároveň početná asistence ministrantů nezbytná.

Modlitba ministranta přede mší svatou

Pane Ježíši, chci Ti zbožně, pozorně a s radostí sloužit. Pomáhej mi, abych ani na chvíli nezapomněl na to, že jsi s námi. Panno Maria, vyprošuji si Tvoji pomoc! Amen.

Modlitba ministranta po mši svaté

Pane Ježíši, děkuji Ti, že jsem mohl sloužit u Tvého oltáře. Dej, ať mé přátelství s Tebou nepřeruší žádný hřích, ať svým chování u oltáře, doma i mezi lidmi svědčím o Tobě. Amen.

Modlitba hodného ministranta před odchodem z kostela

Děkuji Ti, Pane Ježíši, že jsem mohl sloužit při Tvé oběti a přijmout Tvé svaté Tělo! Dej mně a mým kamarádům milost, abychom si vážili své čestné služby a abychom ji vykonávali vždy radostně, zbožně a pečlivě. Dej, abychom se ve službě Tobě stále zdokonalovali a v ní rostli. Povolej některé z nás až ke službě nejvyšší, ke kněžství. Prosím Tě, dobrý Pane Ježíši, za své rodiče a sourozence, za Svatého Otce, za lidi nemocné, za děti ve světě, které mají hlad, a za ty, které Tě ještě nemohly poznat. Smiluj se také nad zemřelými a odpusť jim jejich hříchy, vždyť Ty jsi dobrotivý a milosrdný. Vezmi nás všechny do svého království, Pane Ježíši, zase přijdu k Tvému Svatostánku. Amen.